TÜRK-KANADA CEMİYETİ

S-0006766

TÜZÜK

 1. Cemiyetin adı “Kanada Türk Cemiyeti”dir.
 2. Cemiyetin kuruluş amaçları ve yetkileri asagida belirtildigi gibidir:
 3. a) Topluluğu sanat, kültür, dil, tarih ve Türk gelenekleri konusunda bilgilendirerek eğitime katkıda bulunmak.
 4. b) Bir kültür merkezi açmak, kültürel festivaller, kamplar düzenleyerek aşağıda belirtilen hedeflere hizmet etmek.
 5. c) Cemiyet ayrica, gerçek ve tüzel kişilerden para ve mülk talep etmeye, toplamaya, almaya, kazanmaya, bulundurmaya ve yatırım yapmaya; tüzel ve gerçek kişilerden, katılım payı, miras ya da diğer yollardan hediye kabul etmeye, satış yapmaya, Cemiyet’in fon ve birikimlerini, gelirlerini, mülkten gelen kira gelirlerini ya da yukarıda belirtilen amaçlara hizmet etmek amacıyla nakde çevirmeye ve kullanmaya, ve
 6. d) Cemiyet’in amaçlarına hizmet edecek bu tür mülk, ekipman ve malzemeyi satın almaya, lease etmeye, sahip olmaya, ve
 7. e) Cemiyet’in hedeflerine ulaşmasını sağlamak için diğer ikincil işlemleri yapmaya yetkilidir.
 8. Cemiyet’in kapatılması ya da tasfiyesi durumunda, tüm masraflar ve giderler ödendikten ve tasfiye sırasında çıkacak masraflar karşılandıktan sonra kalan mal varlıkları; tasfiye ya da kapatılma sırasında, Gelir Vergisi Yasası (Kanada) uyarınca British Columbia‘da kayıtlı yardım kuruluş ya da kuruluşlar arasında Cemiyet üyeleri tarafından kararlaştırılacağı uzere , pay edilir.
 9. Cemiyet’in yukarıda belirtilen hedefleri, üyeleri tarafından hiçbir kar amacı gütmeden gerçekleştirilmeli ve Cemiyet’in birikimleri hedeflerinin gerçekleştirmesi için harcanmalıdır; ayrıca tüm bu belirtilen hedefler tamamen hayir amaçlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
 10. Cemiyet’in hiçbir Direktör ya da Görevlisine üstlendikleri ya da yerine getirdikleri görevlerin karşılığı olarak ödeme yapılmaz; ancak Cemiyet işleriyle uğraşırken yaptıkları makul harcamalar kendilerine geri ödenir.
 11. Tüzüğün 3, 4, 5 ve 6. Maddeleri ‘Cemiyetler Yasası ’ uyarınca değiştirilemez.

YÖNETMELİKLER

1. Bölüm – Yorumlama

1.1 İş bu Tüzük ve Yönetmelikte geçen terimlerin anlamları:

 1. a) “Yasa” zaman içinde yapılacak değişiklikleri de içermek üzere Cemiyet Yasası,
 2. b) “YGK” yıllık Genel Kurul Toplantısı,
 3. c) “Kurul” ya da “Yönetim Kurulu” Cemiyet adına görev yapan direktörlerin oluşturduğu kurul,
 4. d) “Direktör” Cemiyetin direktörleri,
 5. e) “Genel toplantı” YGK‘lar da dahil olmak üzere özel genel toplantılar,
 6. f) “Üye” Cemiyet üyesi,
 7. g) “Kayıtlı adres” üyelerin kütükteki kayıtlı adresleri,
 8. h) “Cemiyet” Türk Kanada Cemiyeti anlamında,
 9. i) “Yasa”, “Yönetmelik”, “ Özel Kararname” ve “Olağan kararname” kavramlarının açılımları Yasa’da belirtilmiştir.
 10. j) “Yazılı” yazılı olarak sunulan baskı, litografi, daktilo, fotoğraf, elektronik posta ve faks gibi tüm farklı formatlar.
 11. k) “Tekil içerik” aksi gereken haller dışında “çoğulu” aynı şekilde “çoğul içerik”de tam tersini, içerir.
 12. l) “Kişiler” şirketler ve dernekleri de kapsar.

1.2 Bu yönetmelik maddeleri yürürlüğe girdiğinde uygulamada olan Yasa’ya tabiidir.

1.3 Her üyenin yasa ve yönetmeliklerden haberdar olma hakkı saklıdır ve Cemiyet, üye talep ettiğinde Yasa ve Yönetmeliklerin bir kopyasını ücretsiz olarak üyeye vermekle yükümlüdür.

1.4 Yasa ve yönetmelik ancak özel kararname ile değiştirilebilir..

2. Bölüm – Üyelik

2.1 1) Cemiyet üyeleri tüzel kişilerdir,  daha sonradan üye olan kişiler bu yasa ve yönetmelik uyarınca hiçbir şekilde bireysel üyelik haklarını yitirmezler.

2) Dört çeşit üye vardır – Genel Üyeler, Onursal Üyeler, Ortak Üyeler ve Genç Üyeler.

3) Genel Üye, 18 yaşın üstündeki tüm üyeleri ifade eder.

4) Onursal Üye, Cemiyet’e ve hedeflerine kayda değer bir katkı sağlamış üyelerdir.

Bir Onursal Üye

 1. a) Kurul tarafından oybirliği ile alınacak bir karar ile önerilmelidir.
 2. b) Üyelere 30 gün öncesinden haber verilmiş bir genel kurul toplantısında oybirliği ile alınmış bir kararla atanmalıdır. c) Üyelik hakkı ömür boyudur.

5) Ortak Üye, bir şirket veya bir dernek olabilir.

6) Genç Üye, 18 yaşın altındaki tüm üyelerdir.

7 Genel Üyeler ve Onursal Üyeler genel toplantılara katılarak bildirim yapma, söz alma, oy verme ve direktör olarak görev alabilme hakkına sahiptir. Ortak Üyeler de genel toplantılara katılarak bildirim yapma, söz alma, oy verme hakkına sahiptirler ancak direktör olarak görev alamazlar. Genç Üyeler genel toplantılara katılarak bildirim yapma, söz alma hakkına sahiptirler ancak oy veremez ve direktör olamazlar.

2.2 Üyelik başvuruları mutlaka:

 1. a) Yazılı olarak ve Kurul’un onayladığı şekilde yapılmalıdır,
 2. b) Başvuru sahibinin tam ismi, ev adresi, elektronik posta adresi ve telefon numaralarını içermelidir,
 3. c) Ortak Üyelik söz konusu olduğunda mutlaka yetkili bir temsilci atanmalıdır ve
 4. d) Başvuru sahibinin üyelik aidatını ödemiş olması gerekmektedir.

2.3 1) Şahıslar Kurul’a üyelik  başvurusu yaptıklarında, uyelikleri Kurul’un onayı ve üyelik aidatının yatırılmasından sonra gerçekleşir.

2) Kurul, gizlilik hakları saklı kalmak şartıyla bir üyelik başvurusunu onaylayabilir, erteleyebilir ya da reddedebilir.

3) Bir genel kurul toplantısından 60 gün ya da daha kısa bir süre önce yapılan başvuruların onaylanması, o toplantı sonrasına ertelenir.

4) Üyelik aidat bedelleri ve aidat ödeme tarihleri Kurul tarafından belirlenir.

5) Onursal Üyeler yıllık aidat ödemekle yükümlü değildir.

6) Kurul gerekli ve adil bulduğu durumlarda bir üyenin ödemesi gereken yıllık aidatı kısmi ya da tamamen feshedebilir.

2.4 1) Üyelik hakları devredilemez.

2) Üyelik her yıl yenilenmelidir.

3) Cemiyet tüm üyelerine her yıl üyelik yenileme duyurusu yollamakla yükümlüdür.

2.5   Her üye ve direktör aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır:

 1. a) Yasa,
 2. b) Dernek Tüzüğü ve Yönetmeliği,
 3. c) Cemiyetin yürürlüğe koyduğu kural, yönetmelik ve ilkeler,
 4. d) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında uygulanması zorunlu kural ve yaptırımlar.

2.6 Bir üyenin üyeliği aşağıda belirtilen durumlarda sona erer:

 1. a) Yazılı istifasını Cemiyet’e sunduğunda,
 2. b) Vefatında,
 3. c) 90 gün boyunca üye olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde ya da
 4. d) Cemiyet ile ilişkisi kesildiğinde.

2.7 Üyeler aşağıda belirtilen ödemeleri yapmadığı takdirde yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye olarak tanımlanır:

 1. a) Cemiyet’e olan ödemeler borçlar ya da,
 2. b) Kurulun belirlediği tarihlerde yıllık üyelik aidatının yatırılmaması.

2.8 1) Bir üye özel kararname ile üyelikten azledilebilir.

2) Üyelikten azletme kararnamesi ile birlikte, üyelikten azletme önerisinin nedenleri de kısa bir açıklama ile sunulmalıdır.

3) Söz konusu azletme kararının muhatabı üyeye, azletme kararnamesinin onaylanmasına geçilmeden önce, genel kurul toplantısında kendini savunma hakkı tanınır.

2.9 1) Bir üyenin Cemiyet’e aykırı davranışlarından dolayı üyeliği Kurul üyesi direktörlerin %75’inin onayını alması durumunda dondurulabilir ya da feshedilebilir.

2) Hakkında uzaklaştırma ya da üyeliğinin feshi konularında önerge verilmiş üyeye

 1. a) Önerinin yapılacağı toplantıdan 21 gün önce haber veren bir bildirim ve
 2. b) Söz konusu uzaklaştırma ya da üyelik feshinin gerekçelerini açıklayan bir bildirim gönderilir.
 3. c) Öneri onaylanmadan önce söz konusu üyeye kendini savunması ve açıklaması için söz hakkı verilir.

 

3. Bölüm – Üye Toplantıları

3.1 Genel toplantılar Yasa ve iş bu yönetmeliklere uygun olarak Kurul’un belirlediği yer ve tarihte organize edilir.

3.2 Yıllık Genel kurul toplantısı, her takvim yılında en az bir kere, bir önceki YGK toplantısından sonra 15 aylık sınırlayıcı süreyi aşmamak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla düzenlenir.

3.3 YGK toplantısı dışındaki tüm toplantılar özel genel toplantılardır.

3.4 Kurul, uygun gördüğü durumlarda özel bir genel toplantı düzenleyebilir.

3.5 1) Kurul, Genel, Onursal ve Ortak üyelerinin %10’u talep ederse, geciktirmeksizin özel bir genel toplantı düzenlemekle yükümlüdür.

2) Bu tür taleplerin yapılması durumunda başvuru birkaç belgeden oluşur ve her form bir veya birden fazla talep sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır ve şu bilgileri içermelidir:

 1. a) Özel toplantı talebinin gerekçeleri bildirmeli,
 2. b) Talep sahiplerince imzalanmış olmalı,
 3. c) Taahhütlü posta ile Cemiyet adresine postalanmış olmalı.

3) Eğer toplantı talebinin alınmasından sonraki 21 gün içerisinde, direktörler genel toplantı düzenlemezse, talep sahipleri ya da aralarından çoğunluk bir grup, toplantı talebi yollandıktan sonraki 4 ay içerisinde kendileri özel bir genel toplantı düzenleyebilir. Talep sahiplerinin Cemiyet tarafından üyelere haber verebilmeleri için Cemiyet Kütük bilgilerine erişimleri sağlanmalıdır.

4) Talep sahiplerince oluşturulan genel toplantılar, Kurul’da gorev alan  direktörlerin toplantılarındaki usullere olabildiğince benzer şekil ve usullerle toplanmalıdır.

4. Bölüm – Üye Bildirimleri

4.1 1) İlgili Yasa uyarınca genel toplantı bildirimleri, üyelere toplantı gününden 14 gün önce yollanmalı ve aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

 1. a) Toplantı yer, zaman, gün ve saati ve özel gündem söz konusu olduğunda bu gündem maddelerinin içeriği konusunda bilgi.
 2. b) Toplantıda gündeme getirilecek önergelerin içeriği.

2) Bir hata sonucu üyelere toplantı bildiriminin zamanında yapılamaması ya da üye tarafından bildirimin alınmaması durumunda o toplantıda alınan kararlar geçerliliklerini korurlar.

4.2 1) Genel Toplantı Bildirimleri

 1. a) Dernek kütüğünde bildirimin yapıldığı gün kayıtlı olan tüm üyelere ve
 2. b) Denetçilere gönderilmelidir.

2) Yukarıda belirtilenlerden başka kimseye genel toplantı bildirimi yollanmaz.

4.3 Bildirimler üyelere elden, posta yolu elektronik posta posta ile kütükte belirtilen adreslerine ya da elektronik adreslerine yollanabilir. Bildirimin elektronik posta yoluyla yapılması ancak üye bu şekilde bildirim almaya onay verdiyse mümkündür.

4.4 Üyeler isim,  posta adresi, telefon numarası ya da yetkili temsilcilerini değiştirdiklerinde bu değişikliği Cemiyet’e bildirmekle yükümlüdür

4.5 1) Cemiyet’in resmi adresinden yollanan bildirimler aşağıdaki durumlarda alınmış kabul edilir:

 1. a) Postalandıktan iki gün sonra; eğer ‘Greater Vancouver Regional District’ sınırları içinde bir adrese yollanmışsa ya da,
 2. b) Postalandıktan 5 gün sonra; diğer bölgelere yollanmışsa.

2) Elektronik posta mesajları yollandıktan sonra, 24 saat içinde alınmış kabul edilir.

5. Bölüm – Genel Toplantılarda Usuller

5.1 Özel işler:

 1. a) Özel gündemle yapılan toplantılarda görüşülen tüm konular, düzen belirleyici kuralların kabulü ve onayı aşamaları hariç.
 2. b) Yıllık Genel Kurul toplantılarında görüşülen tüm işler; ancak

ı) Düzen kurallarının belirlenmesi ve kabulü,

ıı) Yönetim Kurulu raporu,

ııı) Finansal tabloların incelenmesi,

ıv) Denetçi raporu,

 1. v) Denetçi atanması –gerekirse-
 2. vi) Direktör seçimleri, ve

vıı) Yönetmelik usullerince YGK toplantısında görüşülmesi ya da Kurul Raporu ile görüşme gündemine alınan ve toplantı davetiyesi ile yapılan işler muaftır.

5.2 1) Genel toplantılarda yeterli çoğunluk (nisap) Genel, Onursal ve Ortak üyelerin % 10’udur ancak bu oran asla % 10 un altına düşemez.

2) Genel Toplantılarda, başkan seçimi toplantının başlatılıp sonlandırması dışında hiçbir konu %10’luk çoğunluk  sağlanamayan toplantılarda görüşülemez.

3) Eğer genel bir toplantı sırasında çoğunluk sayısı % 10 ün altına düşerse, görüşülen konuların ve kararların yeterli üye sayısı sağlanana kadar ertelenmesi ya da toplantının sona erdirilmesi mecburidir.

5.3 Eğer ilan edilen toplantı başlama saatinden 30 dakika sonrasına kadar yeterli çoğunluk sağlanamazsa üyelerin isteği ile düzenlenmiş bu toplantı sonlandırılır ancak diğer hallerde Kurulun belirleyeceği bir başka tarihe – 14 günü geçmemek kaydı ile- ertelenir ve eğer ertelenen toplantıda da yeterli çoğunluk sağlanamazsa, mevcut üyeler yeterli çoğunluğu sağlamış sayılır. Bu yönetmelik uyarınca ertelenen toplantıların, toplantıda mevcut olmayan üyelere bildirilmesi zorunlu değildir.

5.4 1) Genel Toplantı zaman zaman başka bir tarihe ya da toplantı yerine alınabilir. Ancak ertelenmiş toplantılarda ertelemenin gerçekleştiği toplantıdaki tamamlanamamış gündem maddelerinde başka yeni konular tartışılamaz ve karara bağlanamaz.

2) Bir toplantı 14 gün ya da daha fazlası bir zaman diliminde ertelendiğinde bu erteleme asıl toplantı gibi üyelere bildirilmelidir.

3) Bu yönetmelikte öngörülenlerin dışında ertelenmiş genel toplantılar ve bu toplantılarda  konular ile ilgili bildirim yollanmasına gerek yoktur.

5.5 1) Başkan, ya da onun yokluğunda Başkan-Yardımcısı, her ikisinin de mevcut olmaması durumunda toplantıya katılan direktörlerden biri toplantıya başkanlık eder.

2) Genel toplantıya toplantı başlangıç saatinden itibaren 15 dakika içinde hiçbir direktör katılmamışsa, ya da mevcut direktörlerden hiçbirinin herhangi biri toplantıya başkanlık etmek istememesi durumunda, katılımcılar başkanlık etmesi için aralarından birini seçer.

5.6 1) Bir genel toplantıda oylama sırasında oylarda eşitlik ortaya çıkması durumunda, başkanın üye olmaktan kaynaklanan tek oy hakkı dışında ikinci bir oy hakkı yoktur. Bu gibi durumlarda önerge karara bağlanamaz ( resolution iş defeated).

2) Genel toplantılarda getirilen önergelerin başka üyeler tarafından desteklenmesi halinde Başkan devam edebilir ya da bir önergeyi tartışmaya açabilir.

5.7 1) Genel toplantılarda gündeme gelen gündem maddeleri ve sorular aksi gerekmediği takdirde çoğunluk oyuyla karara bağlanır.

2) Mevcut her Genel, Onursal ve Ortak üyenin tek bir oyu vardır.

3) Aksi gerekmediği ve üyelerin çoğunluğu tarafından gizli oylama talebi yapılmadığı durumlarda genel toplantılardaki oylamalar el kaldırma yöntemiyle gerçekleştirilir.

4) Ortak Üyenin yetkili temsilcisi genel toplantılarda konuşmaya ve oy kullanmaya yetkilidir.

5.8 1) Üyeler vekâlet yoluyla oy kullanabilirler ancak vekil oyları aşağıdaki şartlara tabiidir.

 1. a) Vekâlet sadece Genel ve Onursal üyelerine verilebilir.
 2. b) Tabii or Doğal or Genel üye ya da Onursal üyesi üçten fazla kişi için vekâletname kullanamaz.

ç) Her vekâlet sadece belli bir genel toplantı için geçerlidir.

3) Genel Toplantı katılımı için vekâlet veren bir üye aşağıda belirtildiği gibi ya da Kurul’un onaylayacağı bir format ile beyanda bulunmalıdır:

İş bu vekalet ile ben ………………………… (…………….)  tarihinde yapılacak olan ya da ertelenmesi durumunda belirlenen yeni tarihte yapılacak olan Kanada Türk Cemiyeti genel kurul toplantısında benim yerime ve adıma oy kullanması için (………………………..)   vekil atıyorum.

…… tarihinde imzalanmıştır.

4) Vekâletnamenin söz konusu toplantı başlamadan en az 15 dakika önce Cemiyet Sekreter’ine iletilmesi zorunludur.

5.9 Yasa ve iş bu yönetmelik uyarınca genel kurul toplantısında düzen sağlayıcı kararlar alınabilir, ancak böyle bir karar alınmamışsa ‘Robert’in Düzen Kuralları’ adlı yayının en son baskısı referans alınır.

6.Bölüm – Yönetim Kurulu

6.1 1) Kurul, cemiyetin bütün yetkilerini kullanmaya yetkilidir ve aşağıda belirtilen koşullar dahilinde Cemiyet adına bir çok eylem gerçekleştirebilir:

 1. a) Yasa ve yönetmelikler
 2. b) Cemiyeti etkileyen tüm kanunlar.

2) Cemiyet tarafından genel toplantıda oluşturulan bir kural, Kurul’un daha önceki bir eylemini, geçersiz kılamaz.

6.2 1) Kurul’da en az yedi Direktör olmalıdır ve direktör sayısı YGK‘da olağan bir kararname ile belirlenir.

2) Direktörler r YGK’da seçilir ve Yönetim Kurulu’nun tasfiyesinden sonra, bir sonraki YGK’da Kurul’un tasfiyesine kadar bir yıl süreyle görev yapar.

3) Bir direktör ya da direktör olmak için seçime katılan adaylar;

 1. a) Yükümlülüklerini yerine getiren Genel Üye ya da Onursal üye olabilir,
 2. b) Ticari Şirketler Yasası’nın 124 nolu maddesi uyarınca bir şirketin yöneticisi olabilecek vasıflara sahip olmalıdır.

4) Seçim, gizli oyla yapılır. Atama yapılacak görevler ve aday olanların sayısının eşit ya da daha az olması durumunda, adaylar seçilmiş gibi göreve atanır.

5) Eğer aday sayısı mevcut görevlerden daha fazla ise, oylamada mevcut olan ya da vekâletle katılan her  Genel, Onursal ve Ortak üyenin atama yapılması gereken görev sayısı kadar oy hakkı vardır ve en çok oyu alan üye seçilir.

6) Bir Direktör yeniden seçilebilir.

6.3 Bir direktörün görevi şu durumlarda sona erer:

 1. a) Görev süresi olan süre bitiminde yeniden seçilmemişse,
 2. b) Yazılı istifasını sunduğunda,

ç) Genel ya da Onur üyesi olarak Yükümlülüklerini yerine getirmediğinde,

 1. d) Vefatında,
 2. e) Fiziki ya da zihinsel rahatsızlıklar nedeniyle görevini yerine getiremez duruma geldiğinde,
 3. f) Kurul’un onayı olmadan ardışık 3 toplantıya katılmadığında.

6.4 Mevcut Direktör sayısı  Tuzugun 6.2 maddesinde belirtilen sayinin altinda bile olsa, almis oldugu hicbir karar ve uygulama gecersiz sayilamaz

6.5 Üyeler özel kararname ile bir direktörü,  görev süresi bitiminden önce görevden alabilir ve yerine söz konusu dönemin sonuna kadar çalışacak yeni bir direktör seçebilirler.

6.6 1) Kurul üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş ya Genel ya da Onur üyeleri arasından birini, genel toplantı dışında bir süreçte boşalan bir kurul üyeliği için atayabilir.

2) Atanan direktör görevini bir sonraki YGK’nın tasfiyesine kadar sürdürür ve o toplantıda yeniden direktör olmak için seçime katılabilir.

6.7 Mahkeme onayına tabi olmak kaydıyla, Cemiyet; aktif çalışan ya da daha önce görev yapmış bir direktörü, mirasçılarını, kişisel temsilcilerini doğabilecek masraflara karşı korumakla, bir uyuşmazlığı çözmek için makul gerekçelerle direktör tarafından yapılmış ödemeler, direktörün görevi gereğiyle katıldığı hukuki, cezai veya idari davalar ve cemiyetin açtığı davalar da dahil olmak üzere yaptığı tüm masrafları, ücretleri ve giderleri aşağıdaki koşullar yerine getirilmiş olması halinde kendisine tanzim etmekle yükümlüdür:

 1. a) Direktör Cemiyet’in çıkarlarını korumak amacıyla dürüst ve iyi niyetli davranmışsa,
 2. b) Bir cezai, idari eylem ya da işlem durumunda, Direktörün davranışının hukuki olduğunu gösteren makul nedenler varsa.

7. Bölüm – Kurul Toplantıları

7.1 1) Kurul işleri daha iyi yönetebilmek için gerekli gördüğü durumlarda farklı mekânlarda toplanabilir ve toplantıları erteleyebilir ya da düzenleyebilir.

2) Kurul toplantılarında yeterli çoğunluk -üçten az olmamak kaydıyla- o sırada görev yapan direktörler arasında ki çoğunluktur.

3) Yönetim Kurulu, başkanın davetiyle, dört üyenin ricası üzerine Sekreter tarafından ya da yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağırılabilir. Her direktöre posta, elektronik posta ya da faks ile toplantı bildirimi yapılması yeterlidir. Yönetim Kurulu toplantı bildirimleri, tüm direktörler tarafından yazılı olarak iptal edilmediği sürece, toplantıdan en az yedi gün önce yollanmalidir.

7.2 Yönetim Kurulu toplantısı eğer direktör ya da direktörlerin seçilmesi ya da atanmasından hemen sonra yapılıyorsa toplantı bildirimi yapılması eğer yeterli çoğunluk sayısı sağlanmış ise gerekli değildir.

7.3 Direktör bir toplantı ya da toplantılardan feragat edebilir, dilediği zaman feragat talebini geri çekebilir. Feragat talebi geri çekilene kadar;

 1. a) Yönetim Kurulu toplantı bildirimlerini bu direktöre yollanmasına gerek yoktur ve
 2. b) Söz konusu direktöre bildirimi yapılmamış tüm Kurul toplantıları, eğer yeterli çoğunluk sayısı sağlanmışsa geçerli ve etkindir.

7.4 1) Aksine bir talep yapılmadığı sürece Kurul ve komite toplantılarında gündeme gelen sorular ve karar alınması gereken konular oy çokluğu ile karara bağlanır.

2) Kurul ya da komite toplantılarında önerilmiş bir kararname önerisi için ikinci bir üyenin desteğine ihtiyaç yoktur, toplantı başkanı bu konuyu işleme koyabilir ya da bir karara bağlanmasını isteyebilir.

3) Direktörler toplantılarında oyların eşit olması durumunda başkanın üye olmaktan kaynaklanan kişisel oyundan başka ikinci ya da yedek oy hakkı yoktur ve kararname önergesi bu gibi durumlarda düşer. and the resolution iş defeated.

7.5 Direktörler toplantısında hazırlanmış ve tüm direktörler tarafından imzalanmış ve toplantı tutanaklarına eklenmiş yazılı bir kararname önergesi, sanki bir yönetim kurulu toplantısında onaylanmış gibi geçerli ve etkindir.

7.6 1) Kurul, uygun gördüğü durumlarda yetkilerinin bazılarını komitelere devredebilir, her komite için üye ve bir başkan atayabilir, ancak her komitede en az bir Direktör olmalıdır.

2) Komiteler, kurulun belirlediği tüm kurallara uymak zorundadır, üyeleri gerekli gördüğünde toplanabilir, kendisine verilen yetkilere dayanarak gerçekleştirdiği tüm eylem ve çalışmaları tamamladıktan sonraki en yakın Kurul toplantısında rapor etmekle yükümlüdür.

3) Cemiyet üyesi olmayan biri, komite üyesi olabilir, ancak bir komitede üye olmayanların sayısı komitede görev yapan Cemiyet üyelerinden daha az olmalıdır.

7.7 İşbu Yasa ve Yönetmelik uyarınca Kurul düzen sağlayıcı kurallar belirleyip uygulayabilir aksi takdirde ‘Robert’in Düzen Kuralları’ adlı yayının en son basımı referans alınmalıdır.

8. Bölüm – Direktörlerin Görevleri ve Anlaşmazlıklar

8.1 1) Her Direktör üstlendiği yöneticilik yetkilerini kullanırken ya da görevini yerine getirirken:

 1. a) İyi niyetle ve dürustce ve Cemiyet’in çıkarlarına uygun şekilde hareket etmelidir.
 2. b) Özenli, tedbirli ve temkinli olmalıdır.

2) İşbu Yönetmeliğin gereklilikleri Cemiyet Direktörlerinin görev ve yükümlülüklerini belirleyen mevcut yasalara aykırı değildir aksine bu yasalara ek olarak getirilmiştir.

8.2 Yasa, Yönetmelik ve Sözleşmelerdeki hiçbir madde ya da Direktörün atanmasındaki mevcut koşullar o Direktöre aşağıdaki durumlarda muafiyet sağlamaz.

 1. a) Yasa ve yönetmeliklere uygun davranma zorunluluğu,
 2. b) Görev ihmali, hatalı davranma, sorumluluk sınırlarını aşma ya da güvenilirliğini kaybetmesi halinde Cemiyet’e karşı sorumlulukları.

8.3 Cemiyet adına önerilen bir kontrat ya da ticari işlem ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı olması durumunda bu ilişkisinin niteliğini ve boyutunu diğer Direktörlerle paylaşmalıdır.

8.4 1) Yönetmeliğin 8.3 nolu maddesi uyarınca Cemiyet’in önerilen bir kontrat ya da ticari işleme girişmesi sonrasında ortaya çıkacak kazanç ve karın hesabını vermekle yükümlüdür.

 1. a) ancak:

ı) Direktör Yönetmeliğin 8.3 nolu maddesi uyarınca karı açıklarsa,

 1. ii) Önerilen kontratın ya da ticari işlemin tamamlanmasından sonra diğer Direktörlerin onayını alırsa,

ııı) Söz konusu kontrat ya da ticari işlemin onaylanması sırasında ilgili Direktör oylamaya katılmamışsa,

 1. b) ya da:
 2. i) Yürürlüğe koyulduğunda kontrat ya da ticari işlemin Cemiyet için makul ve adil olması durumunda,

ıı) Söz konusu kontrat ya da ticari işlemin sonucundan doğacak kar ya da kazancın niteliğinin ve boyutunun özel bir kararname ile onaylanması durumunda, bu yükümlülükten muaftır.

2) Yönetmeliğin 8.3 nolu maddesi uyarınca Direktör söz konusu kontrat ya da ticari işlemin görüşüldüğü toplantıda, oylamaya katılamaz.

8.5 Direktörün Cemiyet adına önerilen bir kontrat ya da ticari işlem ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı olması söz konusu, kontrat ya da ticari işlemi geçersiz kılmaz, ancak yönetmeliğin 8.4 nolu maddesindeki (a) ve (b) şıklarının gerçekleşmemesi halinde, Cemiyet’in ya da konu ile ilgili şahısların başvurusu üzerine mahkeme aşağıdakileri yapabilir:

 1. a) Cemiyet’in söz konusu kontrat ya da ticari işlemi gerçekleşmesini yasaklamak,
 2. b) Kontrat ya da ticari işlemi iptal etmek,
 3. c) Uygun gördüğü bir hükmü beyan etmek.

8.6 1Cemiyet için çalışanlar ve ve cemiyet ile sözleşmesi olan memurlar bu görev süresinin bitiminden itibaren iki yıl boyunca Cemiyet’te Direktör olarak çalışamaz ve sözleşme imzalayamaz.

2) Direktör, görev bitiminden sonra iki yıl süreyle Cemiyet için çalışamaz ve sözleşme imzalayamaz.

9. Bölüm – Yetkililer

9.1 1) YGK sonrasındaki ilk toplantısında Kurul seçilmiş yetkililer olarak, Direktörler arasından bir Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman atamalıdır.

2) Kurul her zaman seçilmiş bir yetkiliyi görevden alabilir ve yerini alması için bir başka Direktörü atayabilir.

3) Eğer seçilmiş bir yetkili YGK toplantıları arasındaki zaman zarfında görevini bırakırsa, Kurul bu kişinin yerine Direktörler arasından bir başkasını atar.

4) Yönetmelik uyarınca, kurul; yetkililerin unvanlarını, yetkilerini ve sorumluluklarını belirler.

5) Kurul bir Yetkili Direktör atayabilir ve bu kişinin alacağı ücreti ve çalışma şartlarını belirleyebilir.

6) Yetkili Direktör

 1. a) Aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı ya da genel müdür olarak da ünvanlandırılabilinir.

b Bildirimde bulunma, katılma, konuşma hakkına sahiptir fakat Kurulun toplantılarında oy kullanamaz, ve

 1. c) Atanmış bir yetkilidir.

9.2  Başkan:

 1. a) Diğer yetkililerin görevlerini getirip getirmediklerini denetler.
 2. b) Tüm Kurul toplantılarına ve genel toplantılara başkanlık eder ve
 3. c) Başkanlık konumunun yetki ve yükümlülükleri Kurulun kararları ile sınırlandırılabilir.

9.3 Başkan Yardımcısı, başkanın olmadığı durumlarda onun görevlerini üstlenir.

9.4 Sekreter:

 1. a) Cemiyet ve Kurul için duyuruları yazar ve toplantı tutanaklarını tutar.
 2. b) Cemiyet’in yazışmalarını yürütür.
 3. c) Cemiyet’in tüm kayıt ve belgelerinden veya evrakından, Sayman tarafından tutulan kayıtlar hariç, sorumludur
 4. d) Cemiyet kaşesini saklama yetkisine sahiptir, gerektiğinde
 5. e) Üye kütüğünü tutar.

9.5 Bir toplantıda Sekreter’in olmaması durumunda, Kurul Sekreter’in görevlerini üstlenmesi için birini görevlendirir.

9.6 Sayman:

 1. a) Yasanın ön gördüğü Muhasebe ve finansal kayıtları tutar ve
 2. b) Gerekli görüldüğünde Kurul’a mali bilançoyu ve kayıtları sunar.

9.7 1) Sekreterlik ve saymanlık görevleri Sekreter-Sayman ünvanı altında tek bir kişi tarafından üstlenilebilir.

2) Sekreter ya da Saymanın görevleri kısmı olarak bir memur ya da temsilciye devredilebilir.

10. Bölüm – Borçlanma ve Yatırım

10.1 1) Cemiyet’in hedeflerini gerçekleştirebilmek için Kurul Cemiyet adına para toplayabilir ya da bir ödemeyi ya da geri ödemeyi sınırlama olmaksızın teminatsız tahviller / borç senetleri ile gerçekleştirebilir,

2) Özel kararname ile onaylanmadan teminatsız tahviller oluşturulamaz.

3) Üyeler, özel kararname ile kurulun borçlanma yetkilerini sınırlandırabilir, ancak uygulanan sınırlama bir sonraki YGK’da sona erer.

10.2 Cemiyet, fonlarını ancak vakıf mülklerinin  kayyumlar aracılığı ile yatırım olarak kullanılması konularını belirleyen ‘Kayyum Yasası’ uyarınca yönetebilir.

10.3 Kişisel Bilginin Korunması Yasası uyarınca:

 1. a) Mali bilanço, Kurul üyelerinin toplantı tutanakları ve üye kayıt kütüğü makul taleple istenmesi durumunda bir üye tarafından incelenebilir.
 2. b) Cemiyet’in diğer dokümanları, muhasebe kayıtları da dahil olmak üzere makul taleple istenmesi durumunda Kurul kararnamesi ile onaylanması durumunda bir üye tarafından incelenebilir.

11. Bölüm – Denetmen

11.1 Bu bölümdeki maddeler, Cemiyet bir Denetmen’e ihtiyaç duyduğunda ya da bir Denetmenin görevine son verdiği durumlarda geçerlidir.

11.2 Her YGK’da, bir sonraki YGK’ya kadar olan sürede görev yapmak üzere Cemiyet bir Denetmen atar.

11.3 Denetmen’in görevi sıradan bir kararname ile sonlandırılabilinir.

11.4 Atanan ya da görevden alınan denetmene bu bildirim yazılı olarak hemen yapılır.

11.5 Cemiyet direktörlerinden ya da yetkililerinden veya görevlilerinden hiç kimse Denetmen olamaz.

11.6 Denetmen genel toplantılara katılabilir.

11.7 Kurul Denetmen atamalarını iki YGK toplantısı arasında yapmalıdır.

 

Konsolide yasa ve Tüzük ve 3 Şubat, 2010’ da yayınlanan özel karar (tüzüğün 2. bölüm değişikliği) ve 4 Şubat 2011 de yayınlanan özel karar (6.2 nolu yönetmeliği değişikliği)